Hlubší zamyšlení nad skalickou školou

Ráda bych zareagovala na komentář pana starosty k článku Odpověď paní ředitelky ZŠ Jany Bittnerové na stížnosti rodičů, i když má odpověď není určena pouze jemu, ale předestírá daleko palčivější otázky.

Nechci se tady dále vracet ke sporu, zda jsem žádala o pomoc při posunu autobusových spojů, a zda to bylo písemně, či telefonicky, protože to je ve světle dalších problémů naší školy poněkud malicherný problém. Nerada bych, aby svým přetřásáním zastínil problém skutečně zásadní a pro školu téměř existenční.

Proto budu a to mi věřte, se skutečně velkým očekáváním doufat, že po letošních komunálních volbách opravdu nastartujeme velmi úzkou spolupráci s naší obcí, stejně jako to ve svém příspěvku, pevně doufám upřímně, naznačuje pan starosta Procházka.

Bude jí potřeba opravdu v hojné míře, protože všichni velmi dobře víme, že situace a především pověst naší školy není dlouhodobě dobrá. Pan starosta píše, že se vyjadřuji ke zřizovateli kriticky. Nebylo mým úmyslem kritizovat, kdo a do jaké míry za současný stav může, nicméně je před námi prostě neoddiskutovatelný fakt, že současným dlouhodobým výsledkem je škola, která trpí chronickým nedostatkem žáků, tedy funguje „na výjimku“ a obec ji tak musí dotovat nemalými finančními prostředky.

Navíc hrozí, jak se ke mně dostaly zatím neoficiální informace, další odchody již stávajících žáků a další rodiče nyní „školkových“ dětí velmi vážně zvažují jejich nástup do 1. třídy naší školy nebo jejich umístění jinde. Otázkou dále samozřejmě je, kolik dalších rodičů uvažuje o takovém kroku latentně. Pokud by tomu tak bylo, je situace natolik kritická, že je naprosto nutné ji řešit prioritně a neodkladně, pokud tedy k tomu skutečně bude vůle.

O situaci ve škole a o její pověsti mezi rodičovskou veřejností jsem velmi dobře informovaná, protože na škole už nějaký rok učím, měla jsem možnost projít si různými pracovními pozicemi, přes asistenta pedagoga, vychovatelku ve školní družině, učitelku na 1. i 2. stupni. Znám velmi dobře všechny naše žáky a většinu našich rodičů. A s tímto vědomím, že to pro nikoho z nás, ani pro ředitele, ani pro učitele, ani pro zřizovatele nebude lehký a už vůbec ne krátkodobý proces, zlepšit škole její pověst, omladit pedagogický sbor, zlepšit materiální zázemí, jsem se přihlásila do konkurzu na ředitelku naší školy. Už ve své koncepci rozvoje naší školy, kterou jsem zpracovala ke konkurzu jsem zdůrazňovala význam spolupráce všech zúčastněných – školy, obce, rodičů a veřejnosti.

Nejdůležitější body koncepce znovu podtrhuji:

Pro systematický rozvoj kvality vzdělávání je důležité, aby vedení školy prostřednictvím konstruktivních vztahů a diskuzí se zřizovatelem získalo nejen porozumění zřizovatele pro tyto vize a cíle a pro podmínky potřebné pro jejich dosažení, ale i strategii školy sladěnou s vizí rozvoje obce. Škola by měla být dobrou vizitkou obce a ve větší míře se zapojovat do života obce.

Chci vytvořit strategii školy, která bude odpovídat trendům současnosti, probíhajícím změnám státní a školské správy, povede ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce a získání prestiže v očích rodičovské veřejnosti.

Touto koncepcí, vytvořenou pro následující období, zamýšlím nastavit trend moderní dobře fungující školy s pozitivním klimatem.

Mým prvořadým cílem je poskytovat kvalitní základní vzdělávání, v klidném a příjemném prostředí školy. Pozvednout jméno školy v okolí a zajistit její stabilitu. Chci, aby k nám žáci chodili rádi, cítili se tu dobře, bezpečně a rodiče byli s úrovní školy spokojeni.

Věřím, že strategie rozvoje školy bude v tomto smyslu naplněna a přinese škole mnoho dobrého pro její další život.

Celou moji koncepci rozvoje zdejší školy, zpracovanou ke konkurzu na ředitelku si můžete přečíst v plném znění na školním webu.

Řešení stávající situace vidím jednak ve velmi úzké spolupráci školy s obcí, zejména ve zvýšené finanční podpoře školy od obce jako zřizovatele, ale i od potencionálních donorů, či v čerpání nejrůznějších grantů, ale zejména také ve zaktivizování a následném těsnějším sepětí rodičů našich stávajících, ale i budoucích žáků s každodenní činností naší školy. K samozřejmosti patří možnost osobní návštěvy rodičů ve škole, a to kdykoliv, kdy jsem otevřená každé smysluplné diskuzi o problémech, nápadech a podnětech.

Společnými silami bychom pak mohli zlepšit pošramocenou pověst naší školy a učinit ji nejen pro naše rodiče i žáky natolik atraktivní, abychom nejen zamezili dosavadnímu odlivu žáků na jinou školu, ale dosáhli co možná nejdříve, zvýšení počtu žáků a ulevili tak značně obecnímu rozpočtu. Takto uspořené peníze by pak obec mohla věnovat na dovybavení školy a podpoře k získání kvalitního, omlazeného a perspektivního pedagogického sboru, jako je tomu běžné u jiných škol v okolí, kam nám, bohužel, zatím naši žáci průběžně odcházejí.

S vědomím toho, že naše děti jsou to nejdražší a nejcennější co máme, a že to nejlepší, co jim můžeme na startu do jejich života dát, je naše láska a co nejlepší vzdělání, se tak těším na panem starostou avizovanou spolupráci s obcí, bez jejíž podpory sama tento obtížný úkol nemohu zvládnout.

Mohu a budu tomu samozřejmě věnovat veškeré úsilí, svůj čas, nervy a aktivitu, ale bez nemalé spolupráce a podpory obce, jen to jistě stačit nebude. Moje úloha je zejména organizačně-manažerská a především pedagogická, ale bohužel nesedím na tom nejdůležitějším – na penězích, které k žádoucímu posunu budeme naprosto nezbytně potřebovat.

Jsme nyní na rozcestí a jsou jen dvě možnosti, dobrá a špatná, žádná třetí není, a záleží jen na nás, kterou cestu si vybereme. A není moc času, protože pro nás zde už není “za pět minut dvanáct“, ale bohužel „pět minut po dvanácté“.

Jsem rovněž velmi ráda a touto cestou upřímně děkuji všem rodičům za jejich otevřenou a rostoucí podporu, které se mi nyní začíná dostávat. Škola a obec by společně měly vytvářet podmínky pro vzdělání, ale rodiče, ti jsou vlastně tím nejdůležitějším faktorem, neboť jsou to právě oni, kdo rozhodují o umístění svých ratolestí do té či oné školy, a já bych byla velmi ráda, aby to byla právě ta naše – Skalická!

Jana Bittnerová
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments