Ve zkratce z 9. zasedání zastupitelstva

• Bylo odsouhlaseno přijetí dotace ve výši 1 282 000 Kč ze strukturálního fondu Středočeského kraje na výstavbu akce „Odkanalizování obce Stříbrná Skalice.“

• Nebyl schválen záměr realizace projektu „Přestavba objektu č.p. 368 ve Stříbrné Skalici na bytový dům“ za nejnižší vysoutěženou cenu, která činí 28 838 520, 22 Kč.
– Ing. Zelík prohlásil, že je projekt drahý, složitý a do konce roku se musí proinvestovat 10 mil. korun, což považuje za nereálné (navrhuje jej připravit do budoucna s využitím jiné dotace). Vyzval zastupitele VpS, aby předložili svou představu o způsobu rekonstrukce této budovy a zjištění k tomu odpovídajícího dotačního titulu. Pan Procházka konstatoval, že VpS cíleně celý schvalovací proces brzdila. To pan Hlavatý popřel s vysvětlením, že se vždy vše odhlasovalo dle plánů zasedání zastupitelstva.
Hlasování: Pro-Šmied, Procházka, Škarda. Proti-Hlavatý, Semrádová, Kutíková. Zdrželi se-Zelík, Černohous

Starosta obce oznámil, že zadal společnosti Wiemarg vypracování architektonické studie na stavbu nové budovy tělocvičny na pozemku č.p. 27 v k.ú. Stříbrná Skalice. Ing. Zelík zareagoval negativně. Považuje využití jediného místa ve Stříbrné Skalici určeného na bytovou výstavbu ke stavbě tělocvičny jako nekoncepční krok. Dále Ing. Zelík sdělil, že má obec sportovní areál u fotbalového hřiště, kde by se dalo dobudovat zastřešení z lehké konstrukce bez většího finančního zatížení obce.

• Bylo schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. v k.ú. Kostelní Střímelice. Jedná se o pokládku nového kabelového vedení NN.

• Nebyla schválena žádost o odkoupení části obecních pozemků p.č. 653/1 a 652/1 v lokalitě Kloučka. Jedná se o lesní pozemky, kde by se muselo žádat o vyjmutí funkce lesa.

• Vzhledem k tomu, že nebyla akceptována ze strany Policie ČR obecně závazná vyhláška obce Stříbrná Skalice č. 2/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Stříbrná Skalice, pošle starosta obce dopis na Ministerstvo vnitra s upřesněním pojmu Stříbrná Skalice – vyhláška platí i v obcích spadajících pod úřad Stříbrné Skalice.

Byl schválen návrh pana Hlavatého zrušit redakční radu a redakci Skalických novin. Starosta obce se pověřuje zrušením registrace periodika v databázi Ministerstva kultury ČR.

Na dotaz paní Š. Semrádové na zrušení parkoviště před jídelnou MŠ a ZŠ, starosta obce reagoval, že z důvodu posilování bezpečnosti bude toto parkoviště uzavřeno. Náhradní parkování je navrženo před budovou OÚ. Pan Procházka podotknul, že po vybudování nové silnice bude před budovou OÚ ještě méně místa na parkování. Dle pana starosty budou před úřadem parkovat i nájemci bytů, kterým bude upravena nájemní smlouva. Paní Semrádová uvádí, že parkování před OÚ není kapacitně adekvátní množství aut, které denně jezdí před budovu MŠ. Ing. Zelík si myslí, že to není moc dobrý nápad, protože tímto krokem může MŠ přijít o klienty. Je třeba udělat kompromis a vytvořit např. pěší koridor kolem budovy jídelny, kde budou děti v bezpečí.

Na dotaz paní Kutíkové jaká je situace ohledně nájmu hospody Na Radnici starosta obce informoval, že právě probíhá výběrové řízení. Prošla lhůta nabídky a bude se dávat nabídka nová. Pan Procházka namítl, že za něho bývalo dobrým zvykem výši nájmu schvalovat na zastupitelstvu obce. Pan starosta oponoval, že veškeré info je na nástěnce OÚ a v obci, kde není zřízena rada obce, náleží tato pravomoc starostovi.

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments