Zkrácený zápis ze zasedání č.11

  • proběhla prezentace zástupců Posázaví o.p.s. V rámci aktualizace Strategie rozvoje regionu Posázaví na roky 2021-2027 požádali o souhlas se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS Posázaví na 2021-2027. Souhlas obce bude součástí dokumentů, kterými bude MAS Posázaví žádat o finanční zdroje z evropských operačních programů. Tyto zdroje budou sloužit pro potřeby obcí, neziskových organizací, spolků i podnikatele v území MAS Posázaví. Finanční příspěvek naší obce je vypočítán pro rok 2020 na 138 700,- (100kč/1 obyvatel) Pan J. Procházka upozornil, že v letošním roce nebyla uskutečněna žádná akce ve spolupráci s o.p.s., tudíž nebyly využity poskytnuté finance obcí. Zastupitelé se dohodli, že tento návrh usnesení přeloží na následující zasedání zastupitelstva pro možnost hlubšího prodiskutování dle návrhu Z. Zelíka.
  • Na projekt Čistá řeka Sázava byla odsouhlasena finanční podpora obce ve  výši 4 616,- společnosti Posázaví o.p.s.
  • Díky vedení místní ZŠ se podařilo naplnit kapacitu ZŠ. V příštím roce je očekáván příchod dalších 20 dětí, proto je nutné kapacitu ZŠ navýšit. Momentálně se jedná o absenci učeben, zázemí pro personál, prostory družiny atd. Zastupitelé se shodli na schválení programu rekonstrukce a reorganizace budovy ZŠ a pověřují M. Šmieda a M. Urbanovou přípravou podkladů a zároveň zadáním studie projektu.
  • M. Šmied navrhl přijetí nabídky společnosti Českomoravský štěrk a.s. a to, že obec vydá souhlasné stanovisko k pokračování hornické činnosti o rozsahu 0,8ha, kdy dojde k prolomení vrcholu Čapíku a ke snížení kopce o cca 9m v severovýchodním sektoru dobývacího prostoru. Zároveň navrhl prodloužení nájemní smlouvy na obecní pozemky do roku 2040! Za toto pak bude navýšena částka ročního nájemného za obecní pozemky z původní částky 0,5mil. na 1mil. Po diskuzi, kdy zastupitelé Vize pro Skalicko udávají důvody proč na návrh nepřistoupit, dává M. Šmied hlasovat s úpravou délky nájemní smlouvy do roku 2035. Usnesení bylo schváleno! Hlasování: Pro: Šmied, Procházka, Zelík, Valenta, Škarda, Velebný a Černohous. Proti: Matouš, Urbanová, Zdrželi se: Smolík, Kutíková a Semrádová.
  • Z. Zelík vznesl dotaz na starostu, kdy bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele výměny kotle v základní škole s obavou, aby se vše stihlo do léta. Starosta reagoval, že do konce roku.
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments